تماس با ما


آدرس مرکز : بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی         08338358500