چارت سازمانی


رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر نیلوفر همتی قهفرخی


رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاون مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر کیوان سلطانی


رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کارشناس برنامه های غیرحضوری آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم سولماز امینی