چارت سازمانی


رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رئیس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مهران پورنظری


رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاون مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر کیوان سلطانی


کارشناس مسئول و کارشناس برنامه های غیرحضوری
کارشناس مسئول و کارشناس برنامه های غیرحضوری

خانم منیژه بوجاری


رییس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کارشناس برنامه های غیرحضوری آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم سولماز امینی