تماس با ما

آدرس مرکز:

بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی
کارشناس مسئول آموزش مداوم و کارشناس صدور گواهی نهایی:خانم منیژه بوجاری 38378519
کارشناس برنامه ریزی: خانم مریم الوندمنش 38378519
کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی         38367335
کارشناس اجرایی : خانم مریم اتابکی 38378519
کارشناس اجرایی : آقای جمال الفتی 38378102
واحد دبیرخانه :خانم ناهید بختی  38358500
شماره فکس:08338358500
آدرس ایمیل اداره آموزش مداوم کرمانشاه :academic.cme@kums.ac.ir