تماس با ما

آدرس مرکز:

بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی
کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی         38364035